PANDUAN MC MANTEN ADAT JAWA

Ngunduh manten/prosesi di tempat manten laki laki

Pambuko MC (sambil nunggu manten hadir )

Bismillahirrohmanirrohim Assalamu ‘alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, Washolaatu wassalaamu ‘alaa wamawlanaa muhammadin wa a’laa alihi washahbihi ajma’iin.

Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundhi, para pangemban pangembating praja satriyaning negari minangka pandam pandoming para kawuladasih ingkang sinuba ing pakurmatan, para sarjana, para sujana sujananing budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya, nun inggih brayat ageng baraya wira wiyata, baraya wira tamtama, para puma karya labet praja ingkang mahambeg luhuring darma, para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun keblating panembah ingkang satuhu luhuring budi, panjenenganipun para satya wredha, carana madya, para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes nampi pakurmatan satuhu pantes lamunta sinudarsana.

Mradapa awit saking keparengipun Bp Paijo sekalihan garwa, kula ingkang kapitedhan sinaraya hambuka wiwaraning suka, wenganing wicara, dwaraning kandha pinangka jejering pambiwara ngaturaken urut reroncening tataupacara ingkang sampun rinakit, rinancang dening para kulawangsa ingkang tartamtu kewala kaeneraken wonten ing pawiwahan prasaja ing hari kalenggahan punika, nun inggih panjenenganipun Bp Paijo sekalian garwowonten ing dinten Rebo kliwon netebi darmaningasepuh hangrakit sekar cepaka mulya, miwaha siwi mahargya suta nun injih ngentas pitulus nggih bagus Bima Ardiansah ingkang wus ingkapareng sumbodo winjato kromo diyah ayu Desi Dwi Kristiani atmojo putri kinasih Ibu Supiah ingkang mijil saking Bulak Balong Ponborogo. wondene ijab Kabul rikolo dinte senin pon 8 mei 2017. Kanthi raos panalangsa ingkang hamengku karsa nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang akaryaloka, miwah nyuwun donga pangestunipun para lenggah, mugi kaleksananing sedya ing hari kalenggahan punika, purwa madya wasana tansah pinaringan rahayu wilujeng tebih ing sambekala.

Para rawuh saha para lenggah saderengipun kula ngaturaken urut reroncening tata upacara ing ri kalenggahan punika mugi sageta jumbuh kalihan kuncaraning bangsa nuswantara ingkang linambaran luhur sarta agunging Pancaslia sumangga nun dhumateng para rawuh saha para lenggah, langkung-langkung para pinisepuh ingkang sampun handungkaping yuswa ingkang ateges sampun pana ing pamawas, keblating panembah saha lebda ing pitutur kula dherekaken manungku puja hastawa puji hastuti wonten ngarsanipun Gusti purbaningrat, karana agung barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula ingkang sarta mugi lampahing tata upacara pahargyan prasaja ing ri kalenggahan punika tansah winantu ing suka basuki rahayu nir ing sambekala.

Awit saking keparengo ingkang hamengku karso nun inggih panjeneganipun Bopo Paijo sekalian garwo, sribagyo temanten sarimbit bade kaunduh wonten dalem pahargyan mriki nun inggih dukuh doro dusun jenggring deso Duri kecamatan slahung Ponorogo.

Dene wonten ing kalenggahan siang muniko kulo ingkan kapitedan sinaraya hambuka wiwaraning suka, wenganing wicara kepareng angaturaken menggah reroncening adicoro ingkang bade kalampah :

Adicara ingkang ongko sepisan nuninggih pambuko, ingkang samangke kalajengaken waosan pustoko suci al Qur’an minongko adicara ingkang ongko kaleh. Adicara ingkang ongko tigo Doa, Adicara ingkang ongko sekawan nuninggih pasrah panampining  pinanganten sarimbit dening para-para  ingkang piniji. Adicara ingkang ongko gangsal nuninggih atur pambagyo yuwono saking ingkang hamengku gati.

Wondene pratandha cetha paripurnaning pahargyan prasaja ing mangke hambok bilih sampun wonten pratandha saking kulawarga minangka paran para.

Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah, makaten menggah urut reroncening tata upacara pahargyan prasaja ing ri kalenggahan punika, mila hawit saking punika mugi wontena suka lilaning panggalih kasuwun tansah lelenggahan kanthi mardu mardikaning panggalih sarwi paring puja hastawa puji hastuti ngantos paripurnaning pahargyan prasaja ing hari kalenggahan punika.

>>>>>>>>>>>Santai nunggu manten datang <<<<<<<<<<<<<

Temanten sarimbit rawuh

Dodo sigrek kabedol ponang sekar mayang, yo sekar adi poncowarno yo kalpataru dewo ndaru jayo ndaru, eng mangke sidoho prepeke umbyanipun siratmojo pindah wonten tempating ingkang wus prapto ing sasono pahargyan. eng sakmangke saksampunipun kepetuk kalian sang yudyo manggola,  ginelak lampahipun kepareng tumuju wonten sasono pahargyan.Monggo dumateng panjeneganipun Bopo Paijo sekalian garwo doyo-doyo samekto ingdiri sawego eng gati anampi prapthenyo ingkang putro, lan ugi nampi rawuhing kadang besan.tinon sakepandrowo candraning kadyocantoko munyo sinartan solawat nabi saking……………..elektun ..monggooooo

<<<<<<<<<<<<Manten melakukan prosesi adat suram kaki>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wus paripurno pangujukipun tirtowening, yo tirto panolakingpanolo ing mangke doyo-doyo sigrek kakanti tumuju wonten madyaning sasono singgasono, yo sasono pangajang, yo sasono rinenggo kursi gading gento.

Dumateng keluargo soho panggerbek penganten monggo kakanti tumuju sasono palenggahan.

<<<<<<<Manten duduk>>>>>

Nuwun injih sawntawis dumateng kadang saking sound system sak mangke dupun ungelaken ………(kebigoro)

Kepareng bebeg birowo jroning penggalih nuninnjih panjenenganipun bopo (Paijo) sekalian garwo bawanipun sampun hanampi preptenghinyo ingkang putro ing dahatdentrisnani nun injih bagus (Bima Ardiansah) ingkang wus amboyongi kusumaning ayu….. ing mangke wus lenggah ono ing madyane sasonosinggasono, yo sasono pinajang, yo sasono sitihinggil binaturoto, kang wis linemek prabot permadani sinebaran kastubo manik. Ing mangke doyo doyo sigrek hangganjakaken ponang adicoro, pangadi busono pangulas wadono nun inggih ibu kepareng arso mratisaken lumadinipun prastowo adat nun ingih sungkem angaras podho.

Dumateng panjeneganipun kadang pranoto sworo monggo dipun play gending engkan cocok kalian suasono

<<<Codro sungkem >>>>> music kalem

Rerepen Dhandhanggula Kangge Nyarengi Upacara Sungkem

(Suara manten)Duh kanjeng romo kanjeng ibu jimat pepunden kaulo, sungkeme pangabekti kaulo katur kunjuk wonten ngersane jengandiko kanjeng romo kanjeng ibu, meniko kulo nyowanaken ingkang garwo ingkang dahat kulo tresnani duh ibu duh romo, mugio katampi suko reno penggalih, lan kulo engkang putro anyenyadongi pangestoni kanjeng romo lan ibu mugio tansah winantu kabahagian karahayon, anggen kaulo bebrayanagung, mugio lestari widodo nirboyo, nirwikoro.

(suara orangtua)Anaku nger bocah bagus Bima ardiansah lan jeneng siro Ning ayu……sapandurat ibumu orabiso ngucap opo-opo yo nggeeer, kok yo keronto-ronto jeroning penggalih, iki dino jeneng siro wis winengku garwo yo ngger. Ora liwat wong tuwamu tansah nyangoni rahayu basuki mareng jeneng siro. Wis kono kono dibacutake adicoro adat yokui lumadining adicoro kacar-kucur gunokoyo, gunokoyo woing pakaryan mugo-mugo jejibahan luhurmu kang mbok tindak ake jumbuh karo kabisanmu sowang-sowang, biso manggiho bagiyo mulyo rahayu widodo nir ing sambikolo mbanyu mili rejekine di barokahi deneng gusti allah swt.

Kanti nunggalaken kakarciptoroso budimakarso, manjing dadio sajogo, satemah nuwuhaken doyo pangaribowo murih rahayu widodo siratmojo pinang temanten ingkang wus kaesti kaajab marang sagung poro pepunden pilenggah kakung smawono putri ingkang nderek angesteni wisudah ngunduh pinanganten, sinegek ungeling gending loko nonto.

Akan kirok

Dumateng sangyange poro pepunden kakung samawono putri, kagem hanggancangaken wekdol pramilo monggo kanti maosaken bismilahirohmanirohim sumonggo kito midangetaken waosan ayat-ayat suci alaquranurkarim, Dumateng penjenaganipun ingkang kajibah sumonggo sasono pandoyoworo kulo aturaken nuwun kaulo nuwun

Paripurna waosan ayat suci alquranur karim, kanti pangajab mugi-mugi fadilah ganjaranmanfatipun katampi mligi ingkang maos, pinaganten sarimbit ugi kulo lan panjenengan sami. Selajengipun murih ridhoning ALLAH SWT kasuwun barokah doasaking panjenenganipun bopo…….dumateng penjenangnipun bopo……sasono kaulo aturaken nuwun.

Setelah doa

Mugi ALLAH SWT ngudanani menpo panuwunan kulo lan panjenegan sami. Saklajengipun Kunjuk dumateng pramuladi monggo samekto ingdiri sawegoing gati, lan ugi kangge hangringkes wekdal sak mangke pasrah anyarengi poto, dados sak mangke engkang kulo sebat asmanipun kasuwun poto sarengan pinaganten sesareng dhoni photo ugi vidio engkang mijil saking tlatah jenggring sloko …. Photo.(memanggili daftar photo)

Selajengipun monggo pasrahipun siratmojo pinanganten sumonggo ingkang kajibah keluarga ingkang mijil saking leladan bulak, sasono pandoyoworo kulo aturaken nuwun koulo nuwun

<<<<<pasrah manten>>>>>

Ingih agunge panuwun ingkang tanpo pepindan, wijang  mijiling pangandiko kanti jangkeping paromo sastro katur kunjuk dumateng panjenenganipun bopo………….selajengipun monggo ingkan kasebat asmanipun dipun pundut gambaripun nun inggih mangke panjenenganipun rias Butitik kepareng njengkarake temanten. Lajeng monggo mas dian kaleh mas gereng kulo sumanggakaken caos panglipur dumateng poro sogung tamu.

<<<<<guyon >>>>>>>>

Manten kembali ke sasono

Nuwun ingih poro tamu kakung samowono putri mekaten kolowau panglipur saking mas gareng lan konco-konco anyarengi temanten tumuju wontening madyaning sasono singgasono manke engkang dereng kapundut gambaripun sesarengan kaulo sumnaggakaken sekali sekalian. Ngengeti wekdal soyo ngangsek sonten monggo kalajengaken atur pambagyo ugi panampi, keparengo anyalirani bopo paijo monggo dumateng panjenangnipun bopo Tohir kulo sumbanggakaken.

Setelah atur panampi

Gunge panuwun kanti meniko adicoro sampun pari purno, purnowadyo wasono kupat dudue santen sedoyo lepat nyuwun pangapunten alakhamdulilahirobil alamin waslamualaikum wr wb

You might also like More from author

Comments are closed.